Anasayfa » » TGRT Rehber İnsanlar Serisi

TGRT Rehber İnsanlar SerisiÇocukluğumda Ramazanların dışında bile Dinimizi tanıtmaya çalışan,vatan millet sevgisinin imandan olduğunu göstermeye çalışan bir televizyon kanalı vardı.Ne yazık ki her güzel şey gibi o da çabuk son buldu.TGRT televizyonundan bahsediyorum.O kanalın hazırladığı rehber insanlar serisi vardı bizim çocukluğumuzda.Hakikat Kitap evi bu çalışmaları mp3 formatında yayınlamış, bende paylaşmak istedim.En çok gece uyurken dinlemeyi severdim o meşhur kasetleri.mp3 formatında indirmek isteyenlere konunun devamında linkleri verdim.


Sevgili Peygamberim Serisi

Târih Serisi

1-Gülbank(mehter duası)
2-Post Medhal-Takdim
3-Zafer Marşı(tarihi çevir)
4-Cihad-ı Ekber Marşı
5-Malazgirt Marşı
6-Şehzade Süleyman Marşı
7-Akıncılar Marşı
8-İstanbul’u Fetheden Yeniçeri’ye Gazel
9-Fetih Marşı
10-Devlet Marşı
11-Ordu Marşı
12-Sancak Marşı
13-Tekbir ve Cenk Marşı
14-Mehterhane-i Hakani Harp Marşı
15-Eski Ordu Marşı
16-Çanakkale Marşı
17-26-Ağustos-1922
1-Yeniçeri Marşı‏‎-Takdim
2-Mehter vuruyor
3-Türk Kavminin Marşı
4-Plevne Marşı
5-Sivastopol Marşı
6-Çırpınırdı Karadeniz
7-Fetih Marşı
8-Genç Osman
9-Kırım’dan Gelirim
10-Buna Er Meydanı Derler
11-Estargon Kal’ası
12-Ey Gaziler
13-Çanakkale İçinde Aynal‎ Çarşı
Mehterin tarihçesi hakkında sohbet

Evliyâlar Serisi
Tâbi’înin büyüklerindendir. Yemenlidir. Resûlullah sağ iken, görmediği hâlde müslimân oldu. Fekat, Sahâbî olamadı. Hazret-i Ömer zemânında Medîneye geldi. Çok hurmet gördü. Veysel Karânîye hediyye edilen hırka-i se’âdet, ikinci Osmân hâna ulaşmıştır. Abdülmecîd hân, bu hırka-i se’âdet için, Fâtih civârında (Hırka-i şerîf) câmi’ini yapdırmışdır.
Emevî halîfelerinin 8.sidir. Annesi, Hazret-i Ömer’in oğlu Âsımın kızıdır. Adâletde ikinci Ömer idi. Beyâz, ince ve nâzik yüzlü, za’îf, güzel sakallı, sevimli bir zât idi. İmâmlığı, Resûlullah efendimize çok benzerdi. Malatyayı rumlardan, yüzbin esîr karşılığı satın aldı.
Mâlik bin Dînâr, gençliğinde mal mülk sâhibi bir zengin yiğitti. Hasan-ı Basrî hazretlerine talebe olunca, bütün mallarını ve parasını, fakir talebelere harcadı. Kalbinden Allahü teâlânın aşkından başka her şeyin sevgisini çıkardı. Âlim ve velî idi. 748′de Basrada vefât etdi.
Babası İsmâ’îldir. Zühd ve salâh ile meşhûr bir hâtundur. Basralıdır. Süfyân-ı Sevrî ve Hasen-i Basrî, Râbi’a Hatun’dan feyz alırlardı. 752′de Kudüs’de vefât etdi.
Hazret-i Hasenin oğlu Zeydin oğlu Hasenin kızıdır. 762′de Mekkede doğdu. 823′de Mısırda vefât etdi. Alim ve evliya idi. Çok kerâmeti görüldü.
Evliyânın büyüklerindendir. 767′de Mervde doğdu, 841′de Bağdâtda vefât etdi.
Cüneyd-i Bağdâdînin eshâbından idi. 903′ de Rey şehrinde vefât etdi.
1078′de doğdu, 1166′de Bağdâtda vefât etdi. Hem seyyid, hem de şerîfdir. Anası Fâtıma binti Ebû Abdüllah seyyidedir. Fıkh ve hadîs ilmlerinde müctehid idi.
Akdenizde Mayorka adasında doğmuştur. Asıl ismi Anselmo Turmeda olup bir İspanyol papazı idi. Nebuniye şehrinde, en meşhûr papaz olan Nikola Mertilin yanında yetişti. İncîli ezberledi. Bu papazın yol göstermesi ile Tunusa geldi. Müslümân oldu. Arabcayı ve islâm ilimlerini iyi öğrendi. Hıristiyanlığın iç yüzünü, nasıl bozulduğunu gösteren (Tuhfe-tül-erîb) adında bir kitâb yazdı. 15. asırda yaşamıştır.
Harrân’da yetişen evliyânın büyüklerindendir. İnsanlar ve bâzı sultanlar, onu ziyâret edip duâsını alırlar, onunla berâber olmakla bereketlenirlerdi.Yüksek hâllerin ve kerâmetlerin sâhibi olup, ehliyeti, ihlâsı, iffeti yanında, dînine çok bağlı bir zât idi. Cömertliğiyle meşhûrdur. 1185′de vefât etti.
İbrâhîm bin Muhammed Gülşenî, meşhûr velîlerdendir. 1424′de Azerbaycanda doğdu, 1534′de Mısırda vefât etti.
Horasan bölgesinin büyük velîlerinden ve Şâfiî mezhebi fıkıh âlimi. 9. yüzyılda yaşamıştır. 859′da Basra’da vefât etti.
Horâsânın Nîşâpûr şehrinde doğdu. 1338′ de vefât etti. Anadoluda Kırşehirdedir. Şeyh Lokmân-ı Horâsânînin halîfesi idi. Bu da, şeyh Ahmed-i Yesevînin, bu da, Yûsüf-i Hemedânînin halîfesi idi. Hâcı Bektâş-ı Velî hazretleri, sultân Orhân ile sohbet etdi. Yeniçeri askeri kurulurken duâ etti.
Sôfiyye-i aliyyedendir. Ankarada Zülfadl [Sol-Fasol] köyünde doğdu ve orada 1429′da vefât etti. Kayseride Somuncu baba denilen Hamîdüddîn Hâmid-i Akserâyîden feyz aldı. Edirnede eski câmi’de va’z etti.
Adı Muhammed Şemsüddîndir. Buhârâda doğdu ve oradaki Evliyâdan feyz aldı. Çok kerâmeti görüldü. Bursada molla Fenârîden okudu. Yıldırım Bâyezîde dâmât oldu. 1430′de vefât etti. İsmi ile anılan câmi’ yanındaki türbesindedir.
Tesavvuf ehli ve halk şâ’iridir. Boluludur. Porsuk çayının Sakaryaya karışdığı mahalde türbesi vardır. Tapdık Emreden feyz aldı. 1439′ da vefât etti. İlâhîleri zevkle okunmaktadır.
Muhammed bin Hamza, Şihâbüddîn-i Sühreverdî neslindendir. Şâmda doğmuştur. Hâcı Bayram-ı velînin halîfesi olup, Göynükde yerleşdi. İstanbulun fethinde bulunup, hazret-i Hâlidin kabrini keşf etdi. 1460′da Göynükde, vefât etti.
İstanbul’daki meşhûr velîlerdendir. Şeyh Ebü’l-Vefâ, Konya’da doğdu. 1490′da İstanbul’da vefât etti. İsmi verilen Vefâ semtinde kendi adıyla anılan câminin sol tarafına defnedildi
Azîz Mahmûd Hüdâyî efendi, Celvetiyye meşâyıhindendir. Koçhisârlıdır. Bursada, hâcı Bayram-ı Velînin halîfelerinden, Muhammed Üftâde hazretlerinden feyz aldı. 1007 de Üsküdârda câmi’ ve tekke yaptı. 4. Murâd hân tahta çıkınca Eyyûbde kılıncını Hüdâyî efendi taktı. 1628′de vefât etti. Tekkesi yanındaki türbesindedir.
Muslih-ud-dîn Mûsâ efendi, Kütahyadan İstanbula gelip molla Hızır beğ oğlu Ahmed pâşadan okurken, Halvetî Sünbül Sinân yanında yetişti. Önce Koğacı tekkesinde, sonra Eyyûbde Şâh sultân tekkesinde iken, Sultân Süleymânın Topkapı dışında, vâlidesi nâmına yaptırdığı tekkede yerleşti. Sünbül efendi, vefât edince, Koca Mustafâ Pâşadaki yerine geçdi. 1551′de vefât etti.
Muhammed Emîn efendi, İstanbulda bulunan meşâyıhın büyüklerindendir. Mekke-i mükerremede Ahmed Yekdest-i Cüryânîden icâzet aldı. Üç sene sonra İstanbula geldi. 1745′de vefât etti. Unkapanına inen cadde ile Zeyrek yokuşunun kesişdiği tepe üzerinde Soğuk kuyu Pîrî pâşa medresesi kabristânında, sevenleri ziyâret edip feyz almakta, muradlarına kavuşmaktadırlar.
İslâm âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden. Tasavvufta Gülşenî yoluna mensûb idi. 1669′da Gördes’de doğdu. Şehrin bugünkü adı Korent olup, Yunanistan sınırları içinde kalmıştır. 1738′de Edirne’de vefât etti. Kendi ismi ile anılan dergâhının bahçesine defnedildi.
Anadolu’da yetişen büyük velîlerden. 1656′da Siirt’in Tillo kasabasında dünyâya geldi. Hayâtını insanlara ilim öğretmek, onlara dîn-i İslâmı anlatmakla geçiren İsmâil Fakîrullah hazretleri  1734′de vefat etti.
Seyyid Selmân efendinin oğludur. 1856′ da Erzurumda doğup, 1922′ de Harputda vefât etti.

Çocuk Serisi

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorum yazarken güzel Türkçe'mizi güzel kullanalım!